Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Roos  Beeld: de opdrachtnemer; de professional die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Opdrachtgever: de rechtspersoon, die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;

Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alle in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op verzoek van de opdrachtgever zijn verricht;

Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1    Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  alle  mondelinge  en  schriftelijke  aanbiedingen  en overeenkomsten waarbij Roos & Beeld diensten aanbiedt of levert, en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2.2   Roos & Beeld heeft het recht deze algemene voorwaarden te alle tijden te wijzigen;

2.3    Niet alleen Roos & Beeld, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;

 2.4    Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;  2.5   Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Roos & Beeld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard;

 2.6    In  het  eerste  gesprek  met  de  opdrachtgever  wordt  naar  deze  algemene  voorwaarden  verwezen.  Tevens staan de algemene voorwaarden op www.roosenbeeld.nl

 

Artikel 3. Offertes

3.1 De door Roos & Beeld gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Roos & Beeld is slechts aan oertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd;

3.2 De prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

3.3 Oertes zijn gebaseerd op de bij Roos & Beeld beschikbare informatie.

 

Artikel 4. Opdrachten en annulering4.1  Een oerte wordt een opdracht zodra de oerte is bevestigd;

4.2  a Annulering door de opdrachtgever van de opdracht, of een deel daarvan, kan tot 4 weken voor aanvang van de  opdracht

kosteloos  geschieden.  Bij  niet  annulering  is  de  opdrachtgever  verplicht  het  totaalbedrag  van  de opdracht te voldoen.

4.2b  Bij  annulering  binnen  4  weken  tot  en  met  1  week  voor  aanvang  van  de  opdracht  is  opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.

  4.2       c.  Bij  annulering  binnen  een  week  is  opdrachtnemer  gerechtigd  om  het  volledige  bedrag  in  rekening  te brengen.

4.3  Ingeval  de  opdrachtgever,  dan  wel  de  door  de  opdrachtgever  aangewezen  coachee,  na  aanvang  van  de opdracht de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht  op  enige  terugbetaling, tenzij  de  bijzondere  omstandigheden  van  het  geval,  naar  het  oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

4.4       a. Een  individueel  begeleidings-  of  coachgesprek  kan  tot  48  uur  voor  aanvang  van  het  gesprek  kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.

  4.4       b. Bij een individueel begeleidings- of coachgesprek wat binnen 48uur voor aanvang van het gesprek wordt afgezegd  c.q.  verplaatst,  is  de  opdrachtnemer  gerechtigd  de  opdrachtgever  100%  van  de  voor  de  uitvoering gereserveerde tijd en kosten in    rekening te brengen. Indien de opdrachtgever, dan wel de aangewezen coachee, niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

4.5  Als  een  van  de  partijen  wezenlijk  tekort  schiet  in  de  nakoming  van  haar  verplichtingen  en  na  hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

 

Artikel 5. Coaching/begeleiding van kinderen

 5.1 Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten   gaan   met   de   begeleiding   van   hun   kind.   De   opdrachtgever   is   er   verantwoordelijk   voor   dat   de gezaghebbende  ouder  toestemming  geeft  voor  de  begeleiding  door  Roos & Beeld.  De  gezaghebbende ouder draagt er tevens zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en  hier  zijn/haar  toestemming  voor  geeft.  Hij/zij  gaat  er  mee  akkoord  dat,  indien  de  andere  ouder  op  enige wijze  bezwaren  maakt  tegen  de  begeleiding  of  anderszins,  hij/zij  de  consequenties  daarvan  op  zich  neemt. Roos & Beeld kan hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden.

 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 6.1      Met   de   opdrachtgever   genoten   overeenkomsten   leiden   voor   Roos & Beeld   tot   een inspanningsverplichting,  niet  tot  een  resultaatsverplichting,  waarbij  Roos & Beeld gehouden  is  haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Roos & Beeld verlangd kan worden. Roos & Beeld zal de werkzaamheden naar beste inzit en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een  Cognitief psycholoog  verwacht  mag  worden.  Ook  de  richtlijnen  van  het LBBO zullen in het handelen in acht worden genomen;

6.2    Indien en voor zover een goede uitvoering van een overeenkomst dit vereist, heeft   Roos & Beeld het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;

 6.3    De  opdrachtgever  draagt  er  zorg  voor  dat  alle  gegevens,  waarvan  Roos & Beeld  aangeeft  dat  deze noodzakelijk  zijn  of  waarvan  de  opdrachtgever  redelijkerwijs  behoort  te  begrijpen  dat  deze  noodzakelijk  zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan Roos & Beeld worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roos & Beeld zijn verstrekt, heeft Roos & Beeld het recht  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te  schorten  en/of  de  uit  de  vertraging voortgevloeide extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

6.4     Roos & Beeld  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  ook,  doordat  Roos & Beeld  is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

Artikel 7. Hulpmiddelen/materialen/werkruimten

 7.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst bij de opdrachtgever plaatsvindt, zal de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulpmiddelen en werkruimten kosteloos ter beschikking stellen. Roos & Beeld en de opdrachtgever maken duidelijke afspraken over de faciliteiten die eventueel door de opdrachtgever aan Roos & Beeld ter beschikking dienen te worden gesteld;

 7.2   Indien de opdrachtgever, ondanks de afspraken die daarover met Roos & Beeld zijn gemaakt, verzuimt de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde faciliteiten aan Roos & Beeld ter beschikking te stellen, is de opdrachtgever verantwoordelijk indien de geplande werkzaamheden als gevolg van het ontbreken van de faciliteiten geen doorgang kunnen vinden. De kosten die voortvloeien uit het feit dat de overeengekomen werkzaamheden niet volgens afspraak kunnen worden uitgevoerd, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Contractduur; uitvoeringstermijn

 8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 9. Wijzigen van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;

  9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de    uitvoering daardoor worden bnvloed. Roos & Beeld zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;

 9.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomt financle en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Roos & Beeld de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 9.4  Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Roos & Beeld daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 9.5 In afwijking van lid 3 zal Roos & Beeld geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegeschreven.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt;

 10.2 Aan de opdracht zal door Roos & Beeld niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden;

 10.3 De opdrachtgever wordt verantwoordelijk gehouden voor het verlenen van toestemming door de ouders van minderjarige leerlingen of meerderjarige betrokkenen om vastgelegd te worden op foto en video door Roos & Beeld.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door Roos & Beeld ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Roos & Beeld houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;

 11.2 Roos & Beeld behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 12. Betaling

12.1         Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Roos & Beeld aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen;

 12.2Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Roos & Beeld gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld;

 12.3Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand;

 12.4         In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen vorderingen van Roos & Beeld en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Roos & Beeld onmiddellijk opeisbaar zijn;

 12.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;

 12.6 Als van Roos & Beeld meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Roos & Beeld voor aan van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

 

Artikel 13. Incassokosten

 13.1         Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

 -  over de eerste Euro 3.000,- 15%

 -  over het meerdere tot Euro 6.000,-  10%

 -  over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%

 -  over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%

 -  over het meerdere 3%

 met een minimum van 75,00 Euro voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

13.2 Indien Roos & Beeld aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 Indien Roos & Beeld aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 14.1         De aansprakelijkheid van Roos & Beeld is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 14.2 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

 14.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Roos & Beeld;

 14.4 Elke aansprakelijkheid van Roos & Beeld voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;

 14.5 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Roos & Beeld schade wordt toegebracht aan personen of zaken, waarvoor Roos & Beeld aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Roos & Beeld afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Roos & Beeld in verband met de verzekering draagt.

 

Artikel 15. Opzegging

 15.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen de partijen een opzegtermijn van tenminste 1 maand in at te nemen.

 

Artikel 16. Ontbinding van de overeenkomst

 16.1 De vorderingen van Roos & Beeld op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

 @ indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan Roos & Beeld ter kennis komen die goede gronde geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 @ indien Roos & Beeld de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.

 16.2         In de genoemde gevallen is Roos & Beeld bevoegd om zonder opgave van reden de overeenkomsten op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17. Persoonsgegevens

 17.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Roos & Beeld wordt daarmee toestemming verleend aan Roos & Beeld voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Roos & Beeld uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 18. Gebreken, klachttermijnen

 18.1         Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Roos & Beeld;

 18.2 Indien een klacht gegrond is, zal Roos & Beeld de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 18.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Roos & Beeld slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 19. Overmacht

 19.1         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Roos & Beeld geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roos & Beeld niet in staat is haar verplichtingen na te komen;

 19.2 Roos & Beeld heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Roos & Beeld haar verbintenis had moeten nakomen;

 19.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Roos & Beeld opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Roos & Beeld niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

 19.4 Indien Roos & Beeld bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 20.1    Op iedere overeenkomst tussen Roos & Beeld en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing;

 20.2    Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Roos & Beeld gevestigd is.